Špecializujeme sa na héliové kontroly tesnosti.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1996.
Sme držiteľom certifikátu systému kvality SK13/2028 podľa
STN EN ISO 9001:2015.

factory
PROFIL FIRMY

Firma He - TEST, spol. s r.o. vznikla v roku 1996.

Sme jedna z mála spoločnosti na Slovensku, ktorá dokáže zistiť minimálne netesnosti až do veľkosti 1,0 x 10E-13 Pa.m3/s héliovými metódami a má skúsenosti s kontrolou tesnosti v atómových elektrárňach.

Ľudia pracujúci v spoločnosti majú dlhodobé skúsenosti v metódach NDT. Tieto skúsenosti získali hlavne prácou v atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a kontrolnými prácami v iných závodoch na Slovensku a v zahraničí.

Špecializujeme sa hlavne na héliové kontroly tesnosti. Vákuové, pretlakové, integrálne a lokalizačné.

Card image cap

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI HE - TEST, SPOL. S.R.O.

Spoločnosť He - TEST, spol. s.r.o. úspešne absolvovala operačný program o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti informovania a komunikácie.

Dokumenty k programu:

> Detail programu
> Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov 1
> Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov 2
> Záznam z prieskumu trhu 1
> Záznam z prieskumu trhu 2
Card image cap

ODBORNOSŤ

Všetky prístroje, ktoré spoločnosť vlastní, sú od firmy PFEIFFER VACUUM. Héliový HLT 560 je najmodernejší, ktorý firma PFEIFFER VACUUM dala do výroby.
Týmto prístrojom sme schopní zisťovať netesnostil až do veľkosti 1,0 x 10E - 13 Pa.m 3/s a je riadený vlastným PC. Pracuje v rozmedzí od 1,0 x 10E -1 Pa.m 3/s do 1,0 x 10E -13 Pa.m 3/s.

Hetest Factory Work

SKÚSENOSTI

Naši pracovníci majú vynikajúce praktické skúsenosti s kontrolou tesnosti reaktorov, tepelných výmenníkov, skladovacíh nádrží, kondenzátorov, potrubných trás, atď.

Dokážeme vykonať héliovú kontrolu tesnosti parných turbín - vákuovej časti aj za prevádzky. Pracujeme podľa STN, EN a ASME CODE.

SÚHRN PRÁC

Úkony z oblasti nedeštruktívnych kontrol.

  • héliová kontrola tesnosti: vákuová a pretlaková
  • kontrola tesnosti: vákuová, pretlaková a vákuovými komôrkami
  • ultrazvuková kontrola zvarov: ručná
  • meranie hrúbky oceľových materiálov UZ
  • kapilárne kontroly zvarov
  • vizuálna kontrola zvarov
  • vypracovanie pracovných metodík kontroly
  • poradenská a sprostredkovateľská činnosť

Naši zamestnanci sa zúčastňujú konferencií, získavajú tie najvyššie certifikáty v oblasti NDT metód, absolvujú rôzne tréningy a školenia.
Zamestnanci našej spoločnosti majú platné nižšie uvedené certifikáty:


LT/ BC, level 3

LT/ BC, level 2

LT/ B, level 1

VT2; UTT; PT2; RT2; UT2 a MT2

REFERENCIE

Naše nespočetné množstvo realizovaných referencií prác svedčí
o skúsenostiach a odbornosti.

S E - V Y Z o.z., Jaslovské Bohunice

Héliová kontrola tesnosti zvarov hermetických puzdier s vyhoretým palivom. Héliová kontrola tesnosti prepravných kontajnerov na vyhoreté palivo, atď.

TECHNOS Hronec

Kapilárne kontroly zvarov na nových potrubných trasách na VYZ o.z. Jaslovské Bohunice.

INMART atóm a.s. Martin

Kapilárne kontroly zvarov na nových potrubiach na BSC a VICHR na VYZ o.z. Jaslovské Bohunice.

Atómová elektráreň Mochovce

Héliová kontrola tesnosti bazéna výmeny a bazéna reaktora. Héliové a iné kontroly tesnosti pri odstávke v atómovej elektrárni Mochovce.

Vodná elektráreň Gabčíkovo

Héliová kontrola tesnosti na rôznych zariadeniach elektrárne.

Inmart Martin

Héliové a iné kontroly tesnosti na nových zariadeniach pre vyraďovanie Atómovej elektrárne A-1 v Jaslovských Bohuniciach.

Technos Hronec

Héliové a iné kontroly tesnosti pre nové zariadenia na A1.

SLOVNAFT a.s. Bratislava

Kapilárne a ultrazvukové kontroly zvarov na reaktore Hydrokraku.

Mostáreň Brezno - MB Stroing

Héliová kontrola tesnosti 131 ks puzdier a kontrola tesnosti dlhého a krátkeho skladu pre vyhoreté palivo pre A1.

Slovenský plynárenský priemysel Senica

Héliová kontrola tesnosti prepravného kontajnera pre rotor.

Biopo Leopoldov

Kontrola tesnosti skladovacích nádrží.

ZTS - VVÚ Košice

Kontrola tesnosti drenážovacieho zariadenia pre vyhoreté palivo v A1, atď.

SES Tlmače

Héliová kontrola tesnosti chladiča sprchového systému pre V1.

SES-TVP Želiezovce

Vákuovanie a vákuové sušenie vysokotlakých ohrievakov pre francúzskeho odberateľa.

Rohé Slovensko, Bratislava

Héliová kontrola tesnosti skladovacej nádrže.

Chemolak Smolenice

Kontrola tesnosti veľkej skladovacej nádrže.

Slovenský hodváb Senica

Héliová kontrola tesnosti reaktorov č.1 a č.2., atď.

AllDeco Jaslovské Bohunice

Héliová kontrola tesnosti na dekontaminačnej linke A1.

DUSLO a.s. Šaľa

Héliová kontrola tesnosti prepravného potrubia na výrobu kyseliny, héliová kontrola tesnosti veľkej ( 32 000 m3 ) skladovacej nádrže čpavku, atď. Héliová skúška tesnosti prírub na vysokotlakom potrubí syntézneho plynu na Čpavku 3.

BEST s.r.o. ŠAĽA

Héliová kontrola tesnosti ohrievača koncového plynu, chladič produktu kyseliny E114, atď.

VAPIMK- Bratislava

Pretlaková kontrola tesnosti potrubia pre plnenie produktov do člnov v prístave Bratislava.

SLOVNAFT , M a O a.s.Bratislava

Héliová vákuová kontrola tesnosti dvojplášťových nádob pre nemeckého odberateľa.

SLOVNAFT a.s., Bratislava

Héliová vákuová kontrola tesnosti a UZ kontrola hrúbky materiálu COLD – BOXu.

FERMAS s.r.o. Slovenská Ľupča

Héliová vákuová kontrola tesnosti vyhrievacích hadov fermentačných tankov.

PAROPLYNOVÝ CYKLUS a.s. Bratislava, ( práca vykonaná pre firmu SIEMENS s.r.o., Bratislava).

Héliová kontrola tesnosti parnej turbíny, armatúr a prírubové spoje systémov kondenzátu – za prevádzky.

NAFTA – Gbely a.s., Gbely

Kontrola tesnosti zvarov vákuovými komôrkami na veľkých skladovacích nádržiach.

ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE, Jaslovské Bohunice

Héliová kontrola tesnosti 220 MW parných turbín s kondenzátormi, spojovacie príruby a armatúry - za prevádzky – 14 ks.

SLOVNAFT a.s., Bratislava

Héliová kontrola tesnosti parnej turbíny, spojovacích prírub a armatúr na vákuovom systéme EA 129 – Ethylénové hospodárstvo.

POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE a.s., Svidník

Héliová kontrola tesnosti nových technologických zariadení pre export.

ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ Pakš - Maďarsko

Héliová kontrola tesnosti rúrok kondenzátora.

SE – ENO Nováky

Héliová kontrola tesnosti parnej turbíny 110 MW – za prevádzky.

Atómová elektráreň, Jaslovské Bohunice

Héliová vákuová kontrola tesnosti rúrok kondenzátora – 17 ks.

DUSLO a.s. Šaľa

Héliová vákuová kontrola tesnosti parnej turbíny 25 MW – za prevádzky.

LARF s.r.o., Nováky

Héliová kontrola tesnosti kotlov pre nemeckého a talianskeho odberateľa.

SPALOVŇA- Bratislava, ( pre firmu Siemens )

Héliová kontrola tesnosti parnej turbíny 25 MW za prevádzky.

NIKRO- Oravská Poruba

Héliová kontrola tesnosti zvarencov pre urýchľovač do Švajčiarska ( Cern ) (Qdov=1,0x10E-11 Pa.m3/s ).

IN VEST - Šaľa

Héliová kontrola tesnosti vákuových pecí pre nemeckého a talianskeho odberateľa.

Stroje a mechanizmy, prev. Metalchem, Bratislava

Héliová kontrola tesnosti kotlov pre nemeckého a talianskeho odberateľa.

BASF , Ludwigshafen, SRN

Héliová kontrola tesnosti rúrok Výmenníkov – 16 ks a skúška tesnosti pomocou penivého roztoku.

EXCON STEEL a.s. Hradec Králové, CZ

Héliová skúška tesnosti rúrok Výmenníka ( vnútorný objem 123 m3 ) pre Maďarskú republiku.

ZVU – POTEZ a.s. Hradec Králové, CZ

Héliová skúška tesnosti rúrok na 4 ks Výmenníkov pre Maďarskú republiku.

IDS Montáže s.r.o. Levice

Héliová skúška tesnosti zvarov na skladovacích nádržiach – 1 000 m3 v Duslo, Šaľa.

JAVYS a.s. Jaslovské Bohunice

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na 16 ks kondenzátorov na V-1.

SE - Atómové elektrárne a.s. Mochovce

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na 11 ks kondenzátorov.

SES Tlmače a.s. Tlmače

Skúška tesnosti zvarov rúrka – rúrkovnica na nových kondenzátoroch pre atómové elektrárne - pre francúzskeho a belgického objednávateľa.

NSG Technology a.s. Gbely

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na 2 ks výmenníkov.

KPS metal a.s. Moravské Budějovice, CZ

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na výmenníkoch.

IDS Montáže s.r.o. Levice

Vákuová skúška tesnosti zvarov na skladovacích nádržiach pomocou vákuových kaziet – 500 m3 v Rouen, Francúzsko.

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. Brno, CZ

Héliová skúška tesnosti Absorčných chladiacich jednotiek YORK v SE-EBO a JAVYS v Jaslovských Bohuniciach.

ARMATÚRY GROUP a.s. Kravaře, CZ

Héliová skúška tesnosti armatúr DN 150 až DN 300 pre MO 34.

DUSLO a.s. Šaľa

Héliová skúška tesnosti potrubia syntézneho plynu na výrobni čpavku 3.

ČKD Praha a.s., Praha, CZ

Vákuová skúška tesnosti zvarov pomocou vákuových kaziet na olejových nádržiach v MO 34, Mochovce.

SIEMENS a.s. Bratislava

Skúška tesnosti havarijných betónových nádrží v CCPP Malženice.

Zvolenská teplárenská a.s.

Héliová skúška tesnosti Parnej turbíny – NT častí, vákuového potrubia, armatúr a kondenzátorov.

Hlinikáreň SNP a.s. Žiar n/ Hronom

Héliová skúška tesnosti Parnej turbíny – NT častí, vákuového potrubia, armatúr a kondenzátorov.

Královopolská a.s., Brno, CZ

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na výmenníkoch.

Ondřejovická strojírna, Zlaté Hory, CZ

Héliová skúška tesnosti zvarov rúrka-rúrkovnica a rúrok na výmenníkoch.